Home > Các chuyên đề

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, từ Đại hội đến Đại hội

Ra mắt thành lập Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Tháng 11 năm 1946, tại sân vân động thị xã Thái Nguyên, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên được thành lập và tổ chức lễ ra mắt. Đồng chí Nguyễn Thế Lịch, học viên khóa đầu tiên của trường Công đoàn được cử làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Quang Mão (tức Nhang) được cử làm Phó Thư ký.

Các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái

1. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ II: Họp từ ngày 5 đến ngày 10/4/1957 tại Thái Nguyên. Đại hội đã xác định nhiệm vụ cho các cấp công đoàn: “Tăng cường giáo dục, giác ngộ XHCN cho CNLĐ, vận động đẩy mạnh sản xuất trong các ngành kinh tế quốc doanh và xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động quần chúng cải tiến chế độ quản lý, củng cố toàn diện tổ chức công đoàn, từng bước cải thiện đời sống cho người lao động”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí, đồng chí Đặng Đình Cầm được bầu làm Thư ký.

2. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ III: Họp vào ngày 26/01/ 1962 tại Thái Nguyên. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chính của phong trào CNVC và hoạt động công đoàn: “Tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Coi trọng công tác phục vụ nông nghiệp, thực hiện khối liên minh ngày càng vững chắc”.  Đồng chí  Đặng Đình Cầm tiếp tục được bầu làm Thư ký.

Ngày 21/4/1965, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái. Ngày 30/4/1965, Ban thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định số 248 hợp nhất hai Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Thái Nguyên và Bắc Kạn mang tên là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bắc Thái. Đồng chí Đặng Đình Cầm được cử làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bắc Thái; đồng chí Bế Xuân Lộc, Nguyễn Văn Thuật được cử làm Phó Thư ký. Tháng 6/1966 đồng chí Trần Nhật Dụ được Tổng Công đoàn cử làm Thư ký thay đồng chí Đặng Đình Cầm (đi học).

3. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ I: Họp vào ngày 25/2/1967. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho công tác công đoàn là: “Giáo dục, tổ chức vận động CNVC tham gia quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế; đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước, của tỉnh trong mọi tình huống”. Đồng chí Trần Nhật Dụ được bầu làm Thư ký.

4. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ II: Họp từ ngày 24 đến ngày 26/ 10/1973. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ công tác công đoàn là: “Tập trung mọi hoạt động vào việc tổ chức vận động phong  trào “CNVC hăng say lao động sản xuất xây dựng đất nước”, tạo khí thế lao động mới trong từng người và từng đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước ở từng cơ sở, từng ngành và toàn tỉnh…”. Đại hội đã bầu BCH gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy An được bầu làm Thư ký.

5. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ III: Họp vào ngày 12/9/1977. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn là: “Tập trung mọi hoạt động vào việc tổ chức phong trào cách mạng trong CNVC, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, lao động sáng tạo và tiết kiệm, vượt qua mọi khó khăn trở ngại phấn đấu hoàn thành vượt mức và toàn diện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976- 1980), trước mắt là kế hoạch 1977- 1978, đồng thời tích cực chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC, cải tiến tổ chức phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, xây dựng công đoàn lớn mạnh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nhỡ được bầu làm Thư ký.

6. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ IV: Họp vào ngày 19/01/1980. Đại hội đã xác định nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là: “Phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của CNVC, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất và tiết kiệm, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 3 (1981- 1985). Tích cực cải tiến phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh”. Đại hội đã bầu BCH gồm 27 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Nhỡ được bầu làm Thư ký.

7. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ V: Họp vào tháng 8 năm 1983. Đại hội tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV. Đồng chí Đỗ Đức Ngọ được bầu làm Thư ký.

8. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ VI: họp vào tháng 9 năm 1988. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cho các cấp công đoàn: “Tổ chức giáo dục động viên CNVC phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân; hăng hái thực hiên cơ chế quản lý mới, phát huy quyền làm chủ tập thể của CNVC; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT- XH trên địa bàn; chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC góp phần thực hiện thắng lợi “cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”. Đồng chí Đỗ Đức Ngọ được tái cử làm Chủ tịch.

9. Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Thái lần thứ VII: Họp vào tháng 5 năm 1993. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cho công tác Công đoàn là: Động viên CNLĐ tham gia quản lý kinh tế đảm bảo phong trào thi đua lao động giỏi, tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNLĐ. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn cho phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN”. Đồng chí Đinh Xuân Thặng được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 01/01/1997 tỉnh Bắc Thái được chia tách thành 2 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Kạn.

10. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII: Họp từ ngày 8 đến ngày 10/6/1998. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho các cấp công đoàn: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước; Động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tham gia công việc nhà nước và quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tăng cường tham gia, kiểm tra, giám sát  việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia công đoàn. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tài chính kinh tế của Công đoàn”. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 35 đồng chí. Đồng chí Ngô Sỹ Hưởng được bầu làm Chủ tịch.

11. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII: Họp từ ngày 2 đến ngày 3/7/2003. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và khẩu hiệu hành động: “Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội. Đổi mới sáng tạo trong hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thái Nguyên vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên”. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 35 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Các được bầu giữ chức Chủ tịch.

12. Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: họp từ ngày 4 đến ngày 5/7/2008. Đại hội đã đề ra mục tiêu  nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh Thái nguyên: "Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh". Đại hội  đã bầu ra  BCH LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên gồm 39 đồng chí, đồng chí Hoàng văn Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch. Ngày 01/12/2011, đồng chí Hoàng Văn Hùng được Tỉnh ủy luân chuyển, bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã bầu đồng chí Dương Xuân Hùng làm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XIV từ 01/ 01/2012.

13. Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ ngày 23 đến ngày 24/01/2013. Đại biểu triệu tập dự Đại hội là 250 đồng chí. Đại hội đã đề ra mục tiêu  nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh Thái nguyên: “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020". 

Đại hội  đã bầu ra  Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, đồng chí Dương Xuân Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch. Ngày 01/01/2016, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Tỉnh ủy Thái Nguyên luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Sông Công; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh được phân công phụ trách LĐLĐ tỉnh. Ngày 5/8/2016, tại kỳ họp lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XV.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả và thành tích đáng khích lệ, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Phát động và triển khai có hiệu quả 6 phong trào thi đua và 01 cuộc vận động do Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đề ra. Công tác tổ chức và cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, tích cực thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn hiệu quả; Chương trình phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở được tập trung tổ chức thực hiện với nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp, các ngành và sự quan tâm, tạo điều kiện của người sử dụng lao động, đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, qua đó đã tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động: Thực hiện đạt vượt 411% so với chỉ tiêu của Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, vượt 117% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn phân giao.

14.  Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/4/2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội là 285 đồng chí. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng  tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Nguyễn Tấn Sơn

Các bài mới:
Các bài khác: