Home > Các chuyên đề

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW, ngày 24/02/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 70-TB/TW, ngày 06/01/2012 của Ban Bí thư về việc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012); Ngày 6-3-2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn số 34-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012) nội dung tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

2. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, hy sinh oanh liệt, nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng, chí công vô tư.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cần gắn với đẩy mạnh hoạt động tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, theo tinh thần tác phẩm “Tự chỉ trích”của đồng chí Nguyễn Văn Cừ; gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

2. Những đóng góp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; cho phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam; cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cho sự nghiệp đoàn kết của nhân dân thế giới đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Chủ đề các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, các đảng bộ trực thuộc căn cứ Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai các nội dung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các địa phương, đơn vị có hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp cho đoàn viên; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh có bài viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch tiếp sóng trực tiếp Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tiếp sóng trực tiếp hoặc phát lại phim tài liệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ” của Nhà hát Chèo Việt Nam phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN VĂN HƯỚNG DẪN VÀ ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN


Các bài mới:
Các bài khác: