Home > Các chuyên đề  >  Chính sách - Pháp luật

Nhìn lại 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh thái nguyên

Chính vì vậy trong nhiều năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị của tỉnh Thái Nguyên luôn thường xuyên chỉ đạo công đoàn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

  Cách đây mười hai năm, ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Việc ra đời Chỉ thị này là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn công phu của Đảng. Các nội dung trong Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị có ý nghĩa nhiều mặt trong đời sống xã hội, hợp với ý Đảng lòng dân, vì vậy Chỉ thị đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng ta đã ngày một thấy rõ hơn dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền lợi đều của dân. Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Dân chủ là cái quý nhất của nhân dân, thực hành dân chủ là chiếc “chìa khóa vạn năng” có thể giải quyết mọi khó khăn... Nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực to lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Hầu hết cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp đã xác định trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ vậy, đã có tác động tích cực làm chuyển biến cả về tư duy và nhận thức cũng như tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; mối quan hệ trong công tác, thái độ giao tiếp, ứng xử, sự phối hợp giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, CBCC với nhân dân được thuận lợi và dân chủ hơn.
     Là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 08/9/1998; Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 13/12/1999 và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 08/7/2007 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt học tập, quán triệt và hàng năm đều có văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn chủ động báo cáo cấp ủy và phối hợp với chuyên môn đồng cấp để tổ chức cho CNVCLĐ được phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình thông qua việc mở Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Do nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phù hợp với từng loại hình cơ sở và kết quả của Hội nghị (Đại hội) đã mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nên quá trình triển khai thực hiện tổ chức Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn đồng cấp. Đối với CNVCLĐ thì thông qua Hội nghị này đã khơi dậy nguồn lực và phát huy sức sáng tạo của CNVCLĐ tập trung trong các mặt công tác, điển hình là việc tham gia cải cách hành chính, vận hành theo cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện quy chế nội bộ, cải thiện đời sống, tạo động lực cho CNVCLĐ phát huy tính chủ động sáng tạo, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ công chức.
    Kết quả hàng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 90% các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức mở Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động, 100% các đơn vị thành lập Ban Thanh tra nhân dân và phát huy tốt chức năng, vai trò của mình góp phần phát huy dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển. Mười năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và trực thuộc được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt tỷ lệ cao. Chỉ tính riêng năm 2010 đã có 1108/1126 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC đạt tỷ lệ 98% - tăng 28% so với năm 2001; đối với khối xã, phường, thị trấn sau khi có hướng dẫn số 1092/HD-TLĐ ngày 10/11/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở cơ quan xã, phường, thị trấn do vậy việc thực hiện quy chế dân chủ ở khối này dần dần đã đi vào nề nếp và tự chủ hơn, từ đó phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của CBCC trong việc tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy định để thực hiện dân chủ ở cơ quan xã phường, thị trấn.
    Tuy vậy, vẫn còn một số xã phường chưa tổ chức được hội nghị CBCC do cấp ủy chưa có những chỉ đạo sát sao, Chính quyền và Công đoàn nơi đây chưa thực sự vào cuộc. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn và các loại hình doanh nghiệp khác thì việc thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến tích cực, riêng năm 2010, tỷ lệ các đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động và Đại hội CNVCLĐ đạt 87 %. Phần lớn các doanh nghiệp khi tổ chức Đại hội CNVC hoặc Hội nghị người lao động đều thực hiện việc công khai cho người lao động biết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người lao động, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy định về định mức lao động, định mức khoán, khen thưởng... Nhìn chung, thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động, các cuộc họp quản đốc, tổ sản xuất, Giám đốc các doanh nghiệp đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người lao động, công khai kết quả sản xuất hàng năm, vấn đề phân chia lợi nhuận, tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại công ty cổ phần, công ty TNHH có tổ chức công đoàn đã tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể các cấp, thể hiện sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người lao động. Người lao động đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia, bàn bạc, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trong  thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Do nhận thức của cấp ủy Đảng cũng như Chính quyền các cấp chưa đầy đủ nên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động theo quy định hoặc có tổ chức nhưng còn nặng về hình thức; nội dung các bước thực hiện chưa đầy đủ theo hướng dẫn; thời gian dành cho việc thảo luận còn ít, chưa động viên được người lao động tham gia ý kiến. Việc công khai tài chính để làm người lao động hiểu rõ còn khó khăn. Trong các doanh nghiêp, số lượng thỏa ước lao động tập thể ký kết còn thấp so với đối tượng phải thực hiện, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy được tác dụng của thỏa ước lao động tập thể. Việc phân công cơ quan chức năng có trách nhiệm chính trong việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP chưa rõ ràng.

    Trong những năm tiếp theo, để CNVCLĐ thực sự phát huy quyền dân chủ trong các cơ quan đơn vị đặc biệt là trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thì đòi hỏi các cấp Công đoàn phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về sự cần thiết cũng như tác dụng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tới cán bộ công đoàn các cấp và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Gắn triển khai thực hiện dân chủ cơ sở với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước để vận động, tập hợp người lao động, tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường vai trò của các cấp công đoàn trong việc tham mưu với cấp ủy đảng và phối hợp chính quyền đồng cấp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị người lao động; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện dân chủ đối với loại hình doanh nghiệp cổ phần, TNHH. Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động người lao động, làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dân chủ, xem đây là tiêu chí để xem xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp trong việc thực hiện dân chủ cơ sở, xác định là công việc thường xuyên và duy trì theo nề nếp; phải xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa giám đốc các doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, đảm bảo quy chế dân chủ được triển khai thực sự nghiêm túc. Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình và đề ra các giải pháp kịp thời để thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp đạt kết quả tốt góp phần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 22 ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư TW khóa X, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVIII./.

                    Vũ Duy Hoàng
      Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
Các bài mới:
Các bài khác: