Home > Cơ cấu tổ chức

Công đoàn ngành

Công đoàn ngành Xây Dựng - Giao thông
Chủ tịch:     Trần Quang Hân
Địa chỉ:        đường Nguyễn Du - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3857.2590280.3857.259
...................................................................................................................................................................
Công đoàn ngành Y Tế
Chủ tịch:      Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ:        số 27 đường Bến Tượng - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0208.3651.6220208.3651.622
...................................................................................................................................................................
Công đoàn ngành Công Thương
Chủ tịch:      Hà Thị Thu Huyền
Địa chỉ:        số 4 đường Cách Mạng Tháng 8 - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3756.3350280.3756.335
...................................................................................................................................................................
Công đoàn ngành NN và PTNT
Chủ tịch:      Nguyễn Văn Chuân
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0820.3857.3210820.3857.321
................................................................................
Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo
Chủ tịch:      Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3853.0630280.3853.063
...................................................................................................................................................................
Công đoàn ngành Thuế
Chủ tịch:     Nguyễn Ngọc Khánh
Điện thoại:   0280.3851.3290280.3851.329
...................................................................................................................................................................
Công đoàn Viên chức
Chủ tịch:      Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ:        đường Nha Trang - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3858.6510280.3858.651
...................................................................................................................................................................
Công đoàn Liên minh HTX
Chủ tịch:     Phạm Thị Lan
Địa chỉ:        Khu dân cư số 06, Phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3759.4460280.3759.446
...................................................................................................................................................................
Công đoàn Các khu công nghiệp
Chủ tịch:      Dương Van Thái
Địa chỉ:        xã Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3762.4190280.3762.419
Các bài khác: