Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ vì mục tiêu con người và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Đặc biệt, từ khi có chỉ đạo của Thủ t­ướng Chính phủ và hư­ớng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN hàng năm. Đây là dịp để các cấp, các ngành, các địa ph­ương, đơn vị và toàn thể CNVCLĐ nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác ATVSLĐ-PCCN, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội. 
  Công tác ATVSLĐ- PCCN trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được tổ chức Công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, Công đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh th­ường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ - PCCN cho người SDLĐ và người LĐ; tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác BHLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt Công đoàn đã tích cực vận động CNVCLĐ tham gia làm công tác BHLĐ thông qua việc tổ chức chỉ đạo hoạt động màng lưới ATVSV, tổ chức phong trào thi đua " Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" qua đó đã nâng cao nhận thức của ngư­ời lao động, ng­ười sử dụng lao động về công tác BHLĐ, từng bước cải thiện điều kiện và môi trư­ờng làm việc tốt hơn cho ng­ười lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong CNVCLĐ.

Tuy nhiên công tác BHLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hầu hết có qui mô vừa và nhỏ, dây truyền sản xuất lạc hậu, trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp đã ưu tiên cho việc mở rộng quy mô, công nghệ nên có tác động nhất định đến điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe của người lao động. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp còn khó khăn về tài chính nên chưa có điều kiện để đầu tư cho công nghệ sản xuất mới và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nên tiềm ẩn nguy cơ TNLĐ là rất cao. Bên cạnh đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Công đoàn nên việc thực hiện các qui định về công tác BHLĐ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động còn chưa được quan tâm và thực hiện đầy đủ, chưa có màng lưới ATVSV, do đó việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người  SDLĐ và NLĐ còn nhiều hạn chế.

H­ưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 do UBND tỉnh phát động, để làm tốt hơn nữa công tác BHLĐ trên địa bàn, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đồng tình hưởng ứng và kêu gọi các cấp công đoàn và toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về ATVSLĐ-PCCN  vì mục tiêu con người và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương. Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, các cấp công đoàn trong tỉnh, chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là:  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền huấn về công tác BHLĐ để CNVCLĐ cũng như người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về chế độ chính sách, kiến thức, kinh nghiệm hoạt động, g­ương điển hình về công tác BHLĐ, thông qua các hình thức như: Toạ đàm, hội thảo, hội thi An toàn vệ sinh viên, góc BHLĐ ở cơ sở, các tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, đồng thời xây dựng và thực hiện ch­ương trình huấn luyện về BHLĐ hàng năm, kịp thời cập nhật thông tin, phổ biến luật pháp và hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ đến ng­ười lao động cũng như người sử dụng lao động.

Hai là: Tham gia xây dựng và h­ướng dẫn thực hiện luật pháp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chế độ chính sách về BHLĐ. Tập hợp ý kiến của CNVCLĐ và các cấp Công đoàn, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về BHLĐ. Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan cùng cấp xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về ATVSLĐ - PCCN. Hàng năm xây dựng và thực hiện ch­ương trình của Công đoàn về kiểm tra giám sát công tác BHLĐ ở cơ sở. Tích cực tham gia thanh, kiểm tra liên ngành; điều tra, xử lý tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

Ba là:  Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ ở cơ sở nh­ư : Phong trào thi đua  "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" , phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, vận động đông đảo công nhân lao động tham gia các phong trào thi đua, phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc. Thông tin tuyên truyền, triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học BHLĐ vào sản xuất Kinh doanh để cải thiện điều kiện lao động. Củng cố, phát triển , nâng cao năng lực hoạt động của mạng l­ưới ATVSV. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm về  công tác BHLĐ.

Làm tốt công tác ATVSLĐ-PCCN  là việc làm thiết thực thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII; hoạt động cụ thể hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2011, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương. 

Vũ Duy Hoàng
Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh TN
Các bài mới:
Các bài khác: