Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 06/12 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tới 64 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu Khai mạc tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đại hội XII CĐVN - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức CĐ Việt Nam, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐ Việt Nam; chính vì vậy, Tổng LĐLĐVN tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐ các cấp về những quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong tình hình mới. Và việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải gắn với thảo luận và xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. “Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp CĐ”.


Các Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm vân hóa tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị các cán bộ CĐ chủ chốt sẽ được học tập, quán triệt 5 chuyên đề. Trong đó, Chuyên đề 1: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; Chuyên đề 2: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Chuyên đề 3: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; Chuyên đề 4: Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; Chuyên đề 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên

Tại điểm cầu Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập trên 1500 đại biểu (bao gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; LĐLĐ các huyện thành phố, thị xã; công đoàn ngành và tương đương; Các đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh; Cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh; Các đồng chí báo cáo viên công đoàn tỉnh; Chủ tịch các công đoàn cơ sở và các đơn vị công đoàn phối hợp trên địa bàn) tham gia học tập Nghị quyết tại 02 điểm cầu Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh

Sau khi kết thúc Hội nghị các cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; để cá nhân tiếp thu những vấn đề đó để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Hiệp
Các bài mới:
Các bài khác: