Home > Các chuyên đề  >  Tài chính

Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở

Ngày 16 tháng 12 năm 2011, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 1445 /QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16/2/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở.

*Theo quy định tại phần I của Quyết định này, về nội dung và phạm vi thu, chi tài chính  công đoàn cơ sở gồm: thu kinh phí công đoàn, thu đoàn phí công đoàn và thu khác

*Theo quy định tại phần II của Quyết định này, phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cơ sở thực hiện như sau.

- Nguồn thu tài chính công đoàn phân phối cho công đoàn các cấp theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2011 của Tổng Liên đoàn

- Nguồn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn phân phối cho công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ được sử dụng tối đa 30% để chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp cán bộ công đoàn. Tối đa 10% tổng số kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng chi tham quan, du lịch; 10% chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên. Phần kinh phí còn lại giành cho các hoạt động khác do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, theo hướng ưu tiên kinh phí  tổ chức các hoạt động phong trào của CBCCVCLĐ, đào tạo cán bộ, giảm  chi hành chính.

*Cũng theo quy định tại phần III Quyết định này. Nội dung, phạm vi chi tài chính công đoàn cơ sở bao gồm: Chi lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương của cán bộ công đoàn chuyên trách; Phụ cấp cán bộ công đoàn; Chi quản lý hành chính;  Chi huấn luyện, đào tạo cán bộ; Chi hoạt động phong trào gồm: Chi  bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ, Chi tuyên truyền, giáo dục, Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, Chi khen thưởng, Chi phối hợp tổ chức các hoạt động; Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; Chi khác.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Các bài mới:
Các bài khác: