CÁC CHUYÊN ĐỀ

Công đoàn Viên chức tỉnh với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa

      Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 43công đoàn cơ sở, 41 công đoàn cơ sở thành viên với 2.984 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đang công tác tại các sở, ban, ngành các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp đang sinh hoạt công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.

Xác định phong trào thi đua phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hằng năm gắn với phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả, trong các cơ quan đơn vị trực thuộc là một trong những phong trào có ý nghĩa hết sức to lớn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh, hăng hái đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, phong trào đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo nên phong trào quần chúng rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để triển khai hiệu quả phong trào trong các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC tỉnh. Trên cơ sở các tiêu chí đã đề ra. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa hằng năm, thành lập Ban vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng các tiêu chí cho từng cá nhân tập thể trên cơ sở các tiêu chí chung. Phối hợp tổ chức tuyên truyền  triển khai các nội dung, tiêu chuẩn được quy định tại Thông tứ số 08 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch. Hàng năm có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Nguyên công nhận.

Qua quá trình triển khai, đánh giá, kiểm tra, Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá về kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp như:

1. Phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa trong các cơ quan đơn vị đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp tại các cơ quan có CĐCS trực thuộc quan tâm và nghiêm túc chấp hành các quy định về đăng ký, tổ chức phong trào, đánh giá chấm điểm theo quy định.

2. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được các đơn vị gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC " Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu " qua đó tạo được phong trào toàn diện trong các cơ quan góp phần cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ CBCC, Người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, nâng cao năng lực chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt... đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới ; xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức CTXH trong cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa  đã có sự  phát triển đồng bộ, vững chắc; cảnh quan, môi trường làm việc của các cơ quan đơn vị đã được cải thiện, khang trang; nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa thể thao của các đơn vị đã được xây dựng mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCC,VC người lao động ngay tại cơ quan, đơn vị mình, tạo sự đoàn kết nhất trí trong sinh hoạt tập thể tại các cơ quan, đơn vị.

3. Nội dung của phong trào đã được CBCC,VC hưởng ứng ứng tích cực nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của các phong trào thi đua, nhất là các phong trào có tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như “ Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”; “Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; “ Cải tiến lề lối làm việc, tác phong phục vụ nhân dân”… gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “ Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng ngay tại cơ quan đơn vị mình. Động viên kịp thời CBCC,VC tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phong cách ứng xử, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc và nhiệm vụ được giao tạo sự hài lòng, tin tưởng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Từ những kết quả đã đạt được tại các cơ quan đơn vị trong khối; để thực hiện tốt hơn nữa vai rò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong  những năm tiếp theo, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Tiếp tục gắn các nội dung của cuộc xây dựng người CBCC,VC “ Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính- Sáng tạo” với các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động

2. Tăng cường tính chủ động sáng tạo của BCH CĐCS trong công tác  tham gia quản lý; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để tạo được phong trào thi đua toàn diện trong đội ngũ CBCC,VC.

3. Xây dựng chương trình hành động để các CĐCS vận động CBCC, viên chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng nâng cao tinh thần trách nhiệm  trong công tác chuyên môn; Tiếp tục thực hiện các nội dung cuộc vận động xây dựng Ngư­ời Cán bộ Công chức, viên chức “ Trung thành –Trách nhiệm- liêm chính- Sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ khi tham gia xây dựng cơ chế chính sách, tham m­ưu đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị khi triển khai các chương trình công tác; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề xuất các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng  ngay tại cơ quan, đơn vị mình; Tham gia xây dựng cơ chế kiểm tra CBCC khi tiếp nhận và giải quyết công việc của dân, các tổ chức kinh tế, đề nghị xử lý nghiêm minh những ng­ười có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác chuyên môn; CBCC g­ương mẫu thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, nói và làm theo quy định của Pháp luật và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực.

4. Phối hợp với chính quyền đồng cấp hoàn thiện quy chế tuyển dụng CBCC, VC đảm bảo tuyển dụng những ngư­ời có năng lực thực sự vào công tác tại các cơ quan quản lý Nhà n­ước tại địa ph­ương, ngành;  Thực hiện công khai, công bằng trong đánh giá, khen th­ưởng, kỷ luật đối với CBCC, VC; Có kế hoạch giúp đỡ CBCC,VC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi  d­ưỡng nâng cao trình độ tác nghiệp, tiếp cận với những ph­ương pháp xử lý công việc được giao.

5. Coi trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kịp thời sơ, tổng kết đúc rút kinh nghiệm hay, cách làm tốt để phổ biến áp dụng rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các kết quả  đã đạt được trong quá trình triển khai phong trào xây dựng cơ quan văn hóa do các CĐCS trực thuộc thực hiện trong nhiều năm;  Căn cứ các tiêu chuẩn đã được quy định tại thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hưởng ứng phong trào" Xây dựng cơ quan văn hóa ; ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả " do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu, nhiệm vụ  xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa tại các cơ quan, đơn vị trong các  năm tới như sau:

" Xây dựng cơ quan văn gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đội ngũ CBCC, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn hóa, cải cách hành chính; xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa thể thao nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho CBCC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng các tổ chức chính trị  xã hội trong các cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ"

Xây dựng cơ quan văn hóa là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị h­ưỏng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là trách nhiệm của các cấp chính quyền, trong đó vai trò của các CĐCS và các đoàn thể CTXH trong các cơ quan đóng vai trò rất lớn trong công tác vận động CBCC,VC, Hội viên của mình tham gia hư­ởng ứng để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. /.

Nguyễn Duy Tuấn


Các tin khác