CÁC CHUYÊN ĐỀ

Điểm mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là người sử dụng lao động). Nghị định này không áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Về cơ bản, quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về các nội dung người sử dụng lao động phải công khai, nội dung người lao động được tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát không có nhiều thay đổi so với Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013.

Tuy nhiên, một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP chính là sự cụ thể hóa các nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thể hiện sự bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện dân chủ, buộc các chủ thế phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: Một là, thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; Hai là, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Mặt khác, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP còn quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động phải ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế này phải quy định cụ thể các nội dung về đối thoại tại nơi làm việc (nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại…), tổ chức Hội nghị người lao động (hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình…) để đảm bảo thực hiện các quy định tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện. Đối với người sử dụng lao động dưới 10 người lao động thì được miễn trừ tổ chức Hội nghị người lao động và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, đoàn kết; là động lực thúc đẩy người lao động sáng tạo, cống hiến hết mình và gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Kim Ngân

Các tin khác