TIN HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Một số nhiệm vụ trong tâm công tác công đoàn năm 2020

Với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 với những nhiệm vụ như:

Tổ chức tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đó tập trung: sửa đổi, bổ sung, ký mới Thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên. Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến CNVCLĐ theo Quyết định 217-QĐ/TW tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở theo hướng sâu sát, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu của cơ sở và số đông đoàn viên, người lao động. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn cơ sở trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi.

Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức công đoàn. Phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; phấn đấu năm 2020 phát triển mới 10.000 đoàn viên. Tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Triển khai đánh giá chất lượng, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở theo hướng dẫn mới. Đôn đốc công tác thu, chi, quản lý tài chính và tài sản công đoàn nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chỉ đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động bằng các công trình, sản phẩm, việc làm, hành động hiệu quả thiết thực và tiết kiệm. Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào “ CBCC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; yêu ngành, yêu nghề. Đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

Tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước; phấn đấu năm 2020 giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tập trung vào một số hoạt động mang tính điểm nhấn như sau:

1. Tôn vinh Đảng viên CNVCLĐ tiêu biểu gắn với hoạt động tết Sum vầy năm 2020.

2. Tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa luật đi vào cuộc sống ( đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Cán bộ công chức, viên chức…)

3. Tổ chức ngày hội công nhân lao động gắn với gian hàng không đồng

4. Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

5. Tổ chức Lễ cưới tập thể cho CNVCLĐ gắn với các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

6. Các hoạt động thiết thực của Công đoàn với Đảng, Đảng với công nhân lao động.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Các ban LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng chương trình công tác của địa phương, đơn vị mình cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Minh Anh

Các tin khác