HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM

Một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, LĐLĐ tỉnh có ban hành Chương trình số 01 về thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăngcường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm năm 2019 về đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền theo hướng phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; Việc thành lập được tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên (hiện còn 45 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn); Coi trọng công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động trực tiếp nhất là các doanh nghiệp FDI; Tăng cường công tác thu nộp tài chính công đoàn đảm bảo theo đúng quy định, nhất là việc thu nộp qua Vietinbank; Việc đổi thẻ đoàn viên và công tác quản lý thẻ đoàn viên theo quy định.

2. Chỉ đạo hoàn thành việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên theo kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động bằng các công trình, sản phẩm, việc làm, hành động hiệu quả thiết thực và tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

3. 100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng được Chương trình thực hiện việc làm theo Bác chủ đề 2020 đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp đăng ký nội dung làm theo đảm bảo đúng quy định.

4. 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. 100% các tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc; phấn đấu có 70% trở lên Công đoàn cơ sở doanh nghiệp xây dựng được Thỏa ước lao động tập thể.

100% tổ chức công đoàn trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp tiếp tục thực hiện có hiêụ quả Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời đăng ký thực hiện việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào “CBCC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; yêu ngành, yêu nghề.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phấn đấu năm 2020 phát triển mới 10.000 đoàn viên. Tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên; triển khai đánh giá chất lượng, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở theo hướng dẫn mới. Phấn đấu năm 2020: 100% công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc từ 80% trở lên.

7. Tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước; phấn đấu năm 2020 giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn đủ điều kiện tham gia cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

8. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra: Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020; “Ngày hội Công nhân lao động” gắn với gian hàng không đồng. Tổ chức đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020). Các hoạt động với chủ đề “Công đoàn với Đảng, Đảng với công nhân lao động”; tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động…


biểu đăng ký theo HD số 04 ngày 03/01/2020)

Về một số giải pháp cụ thể:

1. Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở hoàn thành trong quý I/2020. Liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

2. Lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

3. Lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; gắn với ngày thành lập Công đoàn, Chương trình phát triển đoàn viên, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 4. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Đề án về sắp xếp, điều động và luân chuyển cán bộ Công đoàn tỉnh Thái Nguyên; Đề án thành lập tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động nhà Văn hóa công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở theo hướng sâu sát, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu của cơ sở và số đông đoàn viên, người lao động. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn cơ sở trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi.

5. Đối với đoàn viên ngành giáo dục cần tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lao động hiệu quả cao, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “dạy tốt, học tốt”; đối với đoàn viên ngành y tế cần nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.  Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức cần kết hợp với triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn với cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian làm việc… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư; tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  Đối với công nhân lao động cần tích cực tham gia lao động sản xuất, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác”.

6. Đối với các đồng chí Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc (Chủ tịch, Phó chủ tịch) đăng ký nội dung làm theo sát với chủ đề cả năm 2019 và 2020 gắn với Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu (theo biểu đăng ký tại HD số 04 ngày 03/01/2020) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - nữ công) trước ngày 25.02.2020 để theo dõi, tổng hợp.

Kim Ngân

Các tin khác