CÁC CHUYÊN ĐỀ

(13/12/2019)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Dưới đây là tổng hợp về toàn bộ điểm mới của Luật này.
(10/12/2019)
Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 43 công đoàn cơ sở, 41 công đoàn cơ sở thành viên với 2.984 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đang công tác tại các sở, ban, ngành các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp đang sinh hoạt công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.
(25/11/2019)
Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động.
(18/11/2019)
Ngày 28/8/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. LĐLĐ tỉnh xin đăng toàn bộ nội dung văn bản để quý độc giả tiện theo dõi
(11/11/2019)
Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân