Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,vừa hồng vừa chuyên. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay việc thi đua thực hiện văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phát động là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt thời kỳ hội nhập và đổi mới. Trong những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công đoàn các cấp phát động, đội ngũ CBCC,VCLĐ, đoàn viên công đoàn thuộc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp vào những kết quả, những thành tựu quan trọng, toàn diện vào sự phát triển đi lên của tỉnh Thái Nguyên. Với nhiều phong trào thi đua và chương trình hành động thiết thực xây dựng văn hóa công sở, những năm qua các cơ quan Đảng, chính quyền đoàn thể của tỉnh đã cơ bản được xây dựng khang trang, văn minh hiện đại hơn, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, đẩy mạnh thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, chấp tốt hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng thi đua học tập nghiên cứu khoa học công nghệ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phong cách ứng xử tạo sự hài lòng, tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Với sự hưởng ứng tích cực của các công đoàn cơ sở, và đội ngũ CBCC,VCLĐ; trong thời gian qua công đoàn viên chức tỉnh đã tích cực tuyên truyên triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Khối các cơ quan tỉnh, điển hình là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động CBCC,VC nói không với tiêu cực (cuộc vận động 5 không)

Tuy nhiên trong thực thi nhiệm vụ nhận thức về văn hóa công vụ của một bộ phận CBCC,VC còn chưa đầy đủ, kỷ luật kỷ cương tuy bước đầu được tăng cường nhưng thực tế có lúc có nơi vẫn còn lỏng lẻo, tùy tiện, chưa chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, ( như trên nóng, dưới lạnh). Ở một số cơ quan, đơn vị ý thức trách nhiệm thi hành công vụ, tinh thần, phương thức lề lối làm việc chưa thực sự chuyển biến, thay đổi mang tính căn bản. Ý thức trách nhiệm thi hành công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận CBCC,VC còn chuyển biến chậm. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC còn yếu. Trong khi đó lâu nay vấn đề văn hóa công chức mới chỉ đề cập nhiều nơi công sở nơi CBCC,VC đó thực thi nhiệm vụ. Đó là những hiện tượng hạch sách, thái độ thờ ơ, vô cảm, có hành động, lời nói không đúng mực với người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Do vậy ngày 27 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1847 QĐ V/V phê duyệt đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ”; Ngày 28/9/2019, tại Hội nghi tổng kết 50 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên đã phát động phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ”giai đoạn 2019 - 2015

Thực hiện kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Hưởng ứng phong trào  Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ” giai đoạn 2019 - 2025 do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Ngày 03/10/2019 Công đoàn Viên chức tỉnh đã có kế hoạch số 18/KH-CĐVC phát động phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ”với các nội dung sau:

1. Tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đống Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh sạch đẹp, an toàn; bố trí công sở văn minh, khoa học, niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở. Với nhiều hình thức tuyên truyền, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi Văn hóa công sở năm 2020 trong CBCC,VC để nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ .

3. Thực hiện nghiêm văn hóa công sở, mỗi cá nhân phải ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ,  không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, trung thực giản dị, thẳng thắn chân thành, không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh gét đố kỵ. Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan đơn vị. Thường xuyên tạo cho mình một chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử của người CBCC,VC khi thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt “4 xin và 4 luôn”            

4. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua CBCC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở, có sơ tổng kết theo từng giai đoạn để động viên khen thưởng kịp thời những CBCC,VC tiêu biểu trong phong trào; coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm đối với cán bộ công chức, viên chức và lao động - đoàn viên công đoàn. Xác định, văn hóa công sở có trách nhiệm công vụ, trong đó,văn hóa là cái gốc, trách nhiệm công vụ là trung tâm./.

Duy Tuấn