Truy cập nội dung luôn

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập thích ứng với tình hình mới

13-09-2021 07:24

Năm học 2020-2021 năm đầu tiên toàn ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Công đoàn các cấp, công đoàn các đơn vị, trường học cần phối hợp tốt với chuyên môn nhằm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, vừa đảm bảo an toàn cho thầy và trò trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và nhiệm vụ năm học của Ngành. Phối hợp với chuyên môn xây dựng trường học an toàn trước dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid - 19. Tích cực phối hợp với chuyên môn xây dựng các phương án dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương, đối tượng học sinh nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ động tham mưu với chuyên môn xây dựng được kế hoạch và giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Tích cực chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm chuyên môn nói riêng. Chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt nhất Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần nắm tình hình đội ngũ (tư tưởng, năng lực, sức khỏe, gia đình, nguyện vọng…) để chủ động phản ánh và tham mưu với lãnh đạo đơn vị việc bố trí, phân công lao động; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý. Tăng cường và chủ động giám sát, phản biện việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tuyên truyền cho nhà giáo, người lao động nắm vững những chính sách liên quan đến nhà giáo, người lao động. Chủ động phối hợp thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian và các bước tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư 11/2020/TT-BGDDT và thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT; thực hiện đối thoại dân chủ qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và các kỳ họp của nhà trường, của đơn vị theo tháng, học kỳ và năm học.

Do tình hình dịch Covid – 19 còn phức tạp và có thể còn có những ảnh hưởng nhất định đến đội ngũ nhà giáo, người lao động, công đoàn cơ sở cần chủ động chăm lo cho nhà giáo, người lao động, người thân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh. Huy động nguồn lực, có giải pháp hỗ trợ phương tiện cho giáo viên, học sinh gặp khó khăn về điều kiện, thiết bị dạy và học. Thực hiện an toàn, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh, bảo hộ lao động và an toàn trường học; có những biện pháp đảm bảo không để xảy ra mất an toàn, an ninh trường học.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Căn cứ chỉ đạo của địa phương và công đoàn các cấp, công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động theo ngành nghề như: Cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”,…  Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể (tháng, quý, năm); tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, chọn lựa các nội dung hoạt động phù hợp làm rõ vai trò của Công đoàn, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022./.

Văn Hải