Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên sớm đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống

31-08-2021 14:46

 

Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là động lực quan trọng để tổ chức Công đoàn Tỉnh Thái Nguyên không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, khát vọng, niềm tin của người lao động  (NLĐ). Sự phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn hệ thống cùng với sự kỳ vọng, tin tưởng của đoàn viên, NLĐ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho Công đoàn tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Sau khi Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị ra đời, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời sớm thông tin, định hướng để đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt tập trung nghiên cứu Nghị quyết, tăng cường các ý kiến trao đổi, thảo luận về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết; xem Nghị quyết là kim chỉ nam trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, nhất là trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện thành công 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Những năm qua, với sự linh hoạt, chủ động trong tổ chức, hoạt động, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang đi đúng hướng về đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, các kết quả đạt được toàn diện và nổi bật. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt tinh thần đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp thông qua việc ban hành chương trình hành động toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, xác định các nghị quyết chuyên đề cấp thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Nhằm tập trung đổi mới về tổ chức, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời ban hành quy định về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Công tác lãnh đạo quản lý được đổi mới thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng trang điều hành để tiếp nhận, chuyển tải, xử lý, phân công thực hiện nhiệm vụ ngay trong ngày, đảm bảo nhanh - gọn - hiệu quả - thông suốt; tận dụng, phát huy tối đa lợi thế mạng xã hội để lập các nhóm điều hành công việc như Facebook, Zalo để cập nhật, theo dõi hoạt động trong ngày của các cấp công đoàn. Từ đó chỉ đạo, điều hành xử lý công việc đồng bộ, khắc phục tình trạng chậm trễ, thụ động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt.

 
 
 

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đem lại nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức cho công đoàn, đó là: Việc thực thi các cam kết về lao động, công đoàn theo các Hiệp định thương mại thế hệ mới, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng lần thứ tư đòi hỏi trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân lao động phải ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, trong khi đó chất lượng công nhân lao động tỉnh ta còn nhiều hạn chế; quan hệ lao động ngày càng phức tạp; việc làm, đời sống, thu nhập của một bộ phận người lao động còn khó khăn; việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động còn nhiều vấn đề bức xúc... Tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn một số hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, người lao động; chất lượng đoàn viên chưa cao; hoạt động công đoàn chưa gắn với đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn còn bất cập...

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, các cấp công đoàn thời gian tới cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất:  Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và quán triệt đến toàn thể đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho thật phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thứ hai: Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn bảo đảm tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động công đoàn ngành địa phương; đổi mới cách theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn phù hợp với thực tế; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; điều chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi, phù hợp với đặc thù từng cấp.

Thứ ba:  Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, tập trung nguồn lực cho cơ sở; khai thác, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động công đoàn; lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tập thể đoàn viên, người lao động làm cơ sở xác định nội dung; lấy việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động làm mục tiêu hoạt động. Từ mục tiêu và nội dung được xác định, hình thành phương thức hoạt động phù hợp, đảm bảo sức hấp dẫn, tiết kiệm nguồn lực, thiết thực hiệu quả, nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn.

Thứ tư: Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, để công nhân lao động thấy rõ quyền, lợi ích khi gia nhập tổ chức công đoàn; đổi mới công tác vận động, thuyết phục để người sử dụng lao động hiểu đúng về tổ chức công đoàn, ủng hộ thành lập công đoàn, bảo đảm quyền của người lao động được tham gia hoạt động trong tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, đề xuất có chương trình dành riêng cho công nhân lao động phù hợp với điều kiện thực tế của công nhân lao động và quá trình xét kết nạp sao cho thuận lợi, đảm bảo quy định.

Thứ năm: Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân; thường xuyên đối thoại, phát huy dân chủ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Tham mưu cho Tổng Liên đoàn và tỉnh triển khai dự án thiết chế Công đoàn; duy trì và phát huy hiệu quả Chương trình Tết Sum vầy, Mái ấm Công đoàn, Tháng Công nhân và các chương trình phúc lợi khác để chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn.

Thứ sáu: Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động. Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả.

Tấn Sơn