Truy cập nội dung luôn

Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên tại ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên

17-07-2020 09:20

 

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên hiện nay đang quản lý 32 công đoàn cơ sở (CĐCS ) với tổng số: trên 15 nghìn CNVCLĐ, 11.520 đoàn viên công đoàn; 17 đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng với trên 600 đảng viên. Trong thời gian qua cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn ngành luôn quan tâm chỉ đạo việc tổ chức công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn. Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Đại hội III Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023về công tác phát triển đảng viên và đoàn viên Công đoàn, Công đoàn ngành đã thực hiện một số giải pháp cụ thể, thiết thực song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở  thì phải quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, CNLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, các cấp Công đoàn trong ngành đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tạo điều kiện để nhiều  đoàn viên,  công nhân lao động phấn đấu vươn lên, được kết nạp Đảng. Các CĐCS trực thuộc đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều đoàn viên, CNVCLĐ đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đa số CNVCLĐ có tuổi đời trẻ, bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, các công đoàn cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Công đoàn trong các đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng tại Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG năm 2019.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều CNVCLĐ ưu tú, là nguồn để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng trong CNVCLĐ trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như vai trò của đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước. Hàng năm, các cấp Công đoàn trong ngành đã giới thiệu cho các cấp ủy đảng cơ sở trong các đơn vị bồi dưỡng, xem xét và kết nạp được cho trên 20 đoàn viên vào tổ chức Đảng’; năm 2019 có 02 đồng chí đảng viên là công nhân tiêu biểu được biểu dương tại lễ tôn vinh đảng viên tiêu biểu cấp tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số CĐCS chưa thật sự quan tâm việc bồi dưỡng đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng; phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa tạo được phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để thu hút CNVCLĐ hoạt động, qua đó nhằm phát hiện nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Công tác tuyên truyền giáo dục ở một số CĐCS chủ yếu mới tập trung vào việc  quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác... chưa chú trọng bồi dưỡng về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, CNVCLĐ, chưa chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công đoàn ngành có 28 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, trong đó có có 13 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với trên 600 đảng viên, chiếm một tỷ lệ còn thấp so với tổng số CNVCLĐ của ngành.

         Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục một hạn chế, tồn tại nêu trên, trong thời gian tới Công đoàn ngành Công thương sẽ tiếp tục  bám sát Nghị quyết 20-NQ/TW/2008 “Về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước”, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích cho CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục,  tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên , CNLĐ về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong CNVCLĐ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên chưa là đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với những nội dung cụ thể, thiết thực. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nông Quang Ngọc