Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 364/BC -LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 11/01/2022 Hoàng Thu Hằng
2 360/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 22/12/2021