Truy cập nội dung luôn

CĐ Viên chức tỉnh kiểm tra phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021.

19-11-2021 13:31

Từ ngày 8/11/2021 đến ngày 17/11/2021, đoàn kiểm tra liên ngành của Công đoàn Viên chức do đồng chí Nguyễn Duy Tuấn: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra tại 32 cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Trong 5 năm qua các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả theo 3 tiêu chuẩn cơ quan văn hóa được quy định tại Thông tư số 08, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: 100% các cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi các thành viên. Hàng năm đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời về Công đoàn Viên chức tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị CBCC,VC hàng năm theo đúng quy định; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, cảnh quan môi trường cơ bản xanh-sạch-đẹp, phòng làm việc có biển tên, biển hiệu, biển chức danh đầy đủ. Ngoài những kết quả đã đạt được đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: còn có CBCC,VC hút thuốc trong cơ quan, cảnh quan môi trường một số cơ quan chưa được sạch đẹp, phòng làm việc sắp xếp chưa gọn gàng khoa học, chấp hành nội quy cơ quan đôi khi chưa đảm bảo…đồng thời đôn dốc, nhắc nhở để khắc phục những hạn chế, qua đó thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và bảng chấm điểm, Công đoàn Viên chức tỉnh tổng hợp và trình Ban chỉ đạo cấp tỉnh để cấp bằng công nhận các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2017-2021.

 

Hoàng Yến