Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ huyện Đại Từ tham gia giám thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

12-10-2021 10:19

Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện thành lập 05 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện.

 Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021, toàn huyện có 228 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu, tăng 04 đơn vị so với năm 2020. Các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tích cực tuyên truyền tới công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Từ ngày 14/10 đến ngày 22/10/2021, LĐLĐ huyện đôn đốc, tổng hợp hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 và 5 năm liên tục. Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2021, trình Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021; trình Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh ra Quyết định công nhận đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.

Ngày 7, 8 tháng 10 năm 2021, Lãnh đạo LĐLĐ huyện tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã của Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tại 03 xã trên địa bàn huyện Đại Từ.

Thu Hiền