Truy cập nội dung luôn

Học theo Bác để làm việc tốt hơn

10-06-2022

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Ngô Thị Quyên – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường THPT Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã chở biết bao chuyến đò tri thức đưa lớp lớp học sinh vươn cánh tri thức tỏa đi muôn phương xây dựng quê hương, đất nước.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay – giải pháp thực hiện trong các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên

20-05-2022

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung tuyên truyền cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, kiên quyết, kiên trì của cả hệ thống chính trị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và ý nghĩa đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay

19-05-2022

Trong các bài nói, bài viết của mình, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương”. Điều đó cho thấy, Người rất coi trọng việc “nêu gương”, “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân trong xã hội. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay.

Kỹ sư trẻ Lê Huy Cương: tấm gương trong việc học tập và làm theo Bác

16-05-2022

Với những người CNVCLĐ, Tháng 5- Tháng Công nhân rất có ý nghĩa, bởi đây là Tháng cao điểm được các cấp công đoàn chăm lo, bảo vệ, lại càng có ý nghĩa hơn khi có ngày sinh nhật Bác đã tạo thêm sức mạnh và động lực để giai cấp công nhân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại

Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác công đoàn

19-04-2022

Hơn 90 năm qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường cho tổ chức công đoàn Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta.

Đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, tự giác và thiết thực

29-11-2021

Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động và Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong những năm qua, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm xây dựng kế hoạch với các nội dung làm theo cụ thể để tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần để Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra hàng năm.

Về học và làm theo Bác như nào cho có hiệu quả

05-11-2021

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo điều, máy móc, dẫn đến mất phương hướng trong chỉ đạo, và trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

21-05-2021

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chăm lo cho NLĐ được tốt hơn

28-04-2021

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14-04-2021

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng toàn thể cán bộ, đoàn viên, Công nhân viên chức lao động

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 31 kết quả.