Truy cập nội dung luôn

Bác Hồ với việc chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho giai cấp công nhân Việt Nam

23-12-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà đội quân tiên phong của Đảng là giai cấp công nhân. Ngoài việc chú trọng nâng cao vai trò, nǎng lực và tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Người còn quan tâm đến việc chǎm lo, bảo vệ sức khoẻ cho đội ngũ công nhân và nhân dân lao động nước ta.

Bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II (18) (27-2-1961)

24-08-2020

Tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Liên hiệp công đoàn thế giới (19) và tổ chức công đoàn các nước anh em và các nước bạn. Tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí đã mang đến cho chúng tôi tình đoàn kết vô sản quốc tế.

Nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức trong CNVCLĐ sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

06-08-2020

Tính đến năm 2020, 100% công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

30-07-2020

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho đổi mới về nhận thức, về công tác lãnh đạo, tổ chức, vận động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

16-06-2020

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc.

Cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới

11-06-2020

Xác đinh rõ được tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

07-05-2020

Nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong các hoạt động, hòa đồng, gần gũi trong công việc cũng như ngoài giờ tham gia sản xuất là những phẩm chất mà các đồng nghiệp thường nói về đồng chí Mai Văn Độ – Đoàn viên Công đoàn bộ phận Vận hành thuộc Công đoàn cơ sở An Khánh (Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

06-05-2020

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. BBT website trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước

04-05-2019

Ban Biên tập Website Trân trọng giới thiệu bài viết: “Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước” của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Bác Hồ với việc chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho giai cấp công nhân Việt Nam

11-02-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà đội quân tiên phong của Đảng là giai cấp công nhân. Ngoài việc chú trọng nâng cao vai trò, nǎng lực và tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Người còn quan tâm đến việc chǎm lo, bảo vệ sức khoẻ cho đội ngũ công nhân và nhân dân lao động nước ta.

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 19 kết quả.