Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

21-05-2021

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chăm lo cho NLĐ được tốt hơn

28-04-2021

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14-04-2021

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng toàn thể cán bộ, đoàn viên, Công nhân viên chức lao động

Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên

11-03-2021

Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên toàn dân được hưởng quyền làm chủ, tự do lựa chọn, bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt Nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.

6 điều Bác Hồ dạy với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

18-01-2021

Từ năm 1957, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng, giai cấp công nhân bắt đầu phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta.

Bác Hồ với việc chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho giai cấp công nhân Việt Nam

23-12-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà đội quân tiên phong của Đảng là giai cấp công nhân. Ngoài việc chú trọng nâng cao vai trò, nǎng lực và tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Người còn quan tâm đến việc chǎm lo, bảo vệ sức khoẻ cho đội ngũ công nhân và nhân dân lao động nước ta.

Bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II (18) (27-2-1961)

24-08-2020

Tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Liên hiệp công đoàn thế giới (19) và tổ chức công đoàn các nước anh em và các nước bạn. Tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí đã mang đến cho chúng tôi tình đoàn kết vô sản quốc tế.

Nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức trong CNVCLĐ sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

06-08-2020

Tính đến năm 2020, 100% công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

30-07-2020

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho đổi mới về nhận thức, về công tác lãnh đạo, tổ chức, vận động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

16-06-2020

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc.

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 24 kết quả.