Truy cập nội dung luôn

Cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới

11-06-2020 09:16

Xác đinh rõ được tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình làm theo để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện từ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đến các đơn vị trực thuộc đảm bảo nghiêm túc, tạo ra sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể đoàn viên công đoàn trên toàn địa bàn.

       Công tác tuyên truyền và tổ chức học tập nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới 100% các cấp Công đoàn trong tỉnh, trong đó tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và thông qua đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; gương người tốt, việc tốt, tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức. Đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công cuộc thi Báo cáo viên giỏi về tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 :“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ,chăm lo đời sống nhân dân”.  Với sự tham gia của 57 báo cáo viên của toàn hệ thống, kết quả Ban tổ chức Hội thi đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và một số giải khuyến khích. Đồng thời cử 01 Báo cáo viên tham gia và đạt giải Ba Hội thi Báo cáo viên giỏi do Tỉnh ủy tổ chức.

Để các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi sâu và lan tỏa trong đời sống của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh hết sức coi trọng việc làm theo Bác. Trong đó,  BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình thực hiện việc làm theo Bác với các chỉ tiêu, nhiệm vụ hết sức cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Đã chỉ đạo 100% tập thể BCH Công đoàn trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo công đoàn chủ chốt  từ tỉnh đến cơ sở đăng ký nội dung làm theo Bác đảm bảo sát với nhiệm vụ được giao. Qua triển khai thực hiện, nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như: Bảo vệ môi trường, cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện Hiến máu tình nguyện, quĩ trợ vốn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà mái ấm công đoàn… Thông qua các mô hình đã quan tâm gắn kết đoàn viên, hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ đoàn viên CNVCLĐ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động đến nay có 100% CĐCS xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác Hồ. Kết quả, hàng năm 100% CĐCS đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.

Với cách làm bài bản, khoa học và đi vào thực chất, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Điều đó đã được thể hiện bằng những kết quả nổi bật, đó là: Việc chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động được tăng cường theo hướng thiết thực hơn, riêng năm 2019 và  5 tháng đầu năm đã hỗ trợ xây dựng được 115 mái ấm công đoàn; tặng trên 200 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn tết, trên 100 ngàn suất quà tết nguyên đán; Tổ chức thành công lễ cưới tập thể cho 19 cặp đôi; tặng nước rửa tay, hỗ trợ gạo và kinh phí cho công nhân do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 với tổng trị giá bằng tiền trên 80 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên mới được quan tâm chỉ đạo, trong gần 4 năm (từ 2016 đến 2019) đã kết nạp được 32.971 đoàn viên mới, tăng 88% so với nhiệm kỳ trước. Việc phối hợp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp được đẩy mạnh, đã kết nạp đuwocj gần 5000 đảng viên là đoàn viên công đoàn ưu tú. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một vài hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Một số cán bộ công đoàn, đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo chủ đề hàng năm; Việc đăng ký nội dung làm theo Bác ở một số cán bộ còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ được giao; Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở một số đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời cần nghiêm túc kiểm điểm, tìm ra nguyên nhân của một số hạn chế nêu trên, từ đó đề ra một số giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với những giải pháp cụ thể sau đây:

Thứ nhất, phải tổ chức nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính từ tỉnh đến cơ sở. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp Công đoàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động; các cấp công đoàn coi đây là giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ hai, 100% BCH công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn chủ chốt sau học tập nghiên cứu đều phải xây dựng chương trình thực hiện cụ thể, đăng ký nội dung  làm theo Bác sát với nhiệm vụ được giao. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả để cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

Thứ ba, Làm tốt việc phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực thuộc hệ thống Công đoàn toàn tỉnh trên các phương tiện thông tin, đại chúng, nhất là trên trang Fanpage và trang thông tin điện tử cuả Liên đoàn Lao động tỉnh với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp CĐCS và cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ. Qua đó, có những biện pháp chỉ đạo uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp.

Thứ năm, hàng năm gắn giữa việc tổng kết hoạt động thi đua với biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm động viên, khích lệ và tạo sự lan tỏa sâu rộng đến đội ngũ, cán bộ, đoàn viên trên toàn địa bàn. Góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh toàn diện, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phạm Văn Quang - PCT Liên đoàn Lao động tỉnh