Truy cập nội dung luôn

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14-04-2021 08:55

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng toàn thể cán bộ, đoàn viên, Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và đạt được những kết quả tích cực. Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng, Đại hội Công đoàn các cấp đề ra.

Đ/c Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 31/10/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Nguyên nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị. Đồng thời triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức như thông qua Hội nghị, các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ tại các đơn vị hoặc thông qua đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã xây dựng các văn bản triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII.

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ công tác tuyên truyền được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải các nội dung, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện của các ngành, địa phương; tuyên truyền trực quan, sử dụng pano, áp phích; Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ các cơ quan, đoan vị. Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các đơn vị đã chú trọng việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, nhất là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu, kế hoạch hành động đánh giá kết quả làm theo. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Các cấp Công đoàn đã sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, của tỉnh. Để ghi nhân những thành tích của các tập thể và cá nhân, Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số ít CĐCS nội dung triển khai chưa thiết thực và phù hợp nên số lượng đoàn viên tham gia chưa nhiều nhất là ở các doanh nghiệp; chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc có nơi chưa kịp thời, một số ít đơn vị, cá nhân còn chưa cố gắng, có sai phạm dẫn đến bị kỷ luật.

Thời gian tiếp theo LĐLĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động tới các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp Công đoàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động; bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập và đời sống,… phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh…. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 và gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn.

 

Kim Ngân