Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ thành phố Phổ Yên

Chủ tịch:      Hoàng Anh

Địa chỉ:        TT. Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3863.129; 0280.3863.129

Tổng số CNVCLĐ: 27.447

Số CĐCS trực thuộc:164

Số Đoàn viên CĐ:20.118

............................................................................................

LĐLĐ huyện Phú Bình

Chủ tịch:     Trần Văn Tùng

Địa chỉ:        TT. Hương Sơn – Phú Bình – Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3867.016; 0280.3867.016

Tổng số CNVCLĐ: 4.840

Số CĐCS trực thuộc:101

Số Đoàn viên CĐ:3.172

............................................................................................

LĐLĐ huyện Đồng Hỷ

Chủ tịch:      Vũ Hải Bắc

Địa chỉ:        TT. Chùa Hang – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3820.641; 0280.3820.641

Tổng số CNVCLĐ: 4.822

Số CĐCS trực thuộc:84

Số Đoàn viên CĐ:2.517

...........................................................................................

LĐLĐ huyện Võ Nhai

Chủ tịch:      Phạm Hồng Quân

Địa chỉ:        TT. Đình Cả - Võ Nhai - Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3827.255; 0280.3827.255

Tổng số CNVCLĐ: 3.142

Số CĐCS trực thuộc:101

Số Đoàn viên CĐ:2.483

...........................................................................................

LĐLĐ huyện Định Hóa

Chủ tịch:       Quách Tuấn Anh

Địa Chỉ:        Định Hóa – Thái Nguyên

Điện Thoại:  0280.3578.298; 0280.3578.298

Tổng số CNVCLĐ: 3.786

Số CĐCS trực thuộc:101

Số Đoàn viên CĐ:2.691

..........................................................................................

LĐLĐ huyện Phú Lương

Chủ tịch:      Nguyễn Lương Đằng

Địa Chỉ:       TT. Đu – Phú lương – Thái Nguyên

Điện Thoại:  0280.3774.998; 0280.3774.998

Tổng số CNVCLĐ: 3.764

Số CĐCS trực thuộc:93

Số Đoàn viên CĐ:2.556

.........................................................................................

LĐLĐ thành phố Sông Công

Chủ tịch:       Nguyễn Thị Huệ

Địa Chỉ:        Phường Thắng Lợi – TX. Sông công – Thái Nguyên

Điện Thoại:  0280.3509.707; 0280.3509.707

Tổng số CNVCLĐ: 11.676

Số CĐCS trực thuộc:77

Số Đoàn viên CĐ:8.215

........................................................................................

LĐLĐ thành phố Thái Nguyên

Chủ tịch:        Nguyễn Doãn Dũng

Địa chỉ:          số 14 đường Cách Mạng Tháng 8 – TP. Thái Nguyên

Điện thoại:     0280.3753.673; 0280.3753.673

Tổng số CNVCLĐ: 16.708

Số CĐCS trực thuộc:229

Số Đoàn viên CĐ:14.416

........................................................................................

LĐLĐ huyện Đại Từ

Chủ tịch:      Bùi Thị Thu Hiền

Địa chỉ:        thị trấn Đại Từ - Thái Nguyên

Điện thoại:   0280.3824507

Tổng số CNVCLĐ: 6.870

Số CĐCS trực thuộc:156

Số Đoàn viên CĐ:4.916