Truy cập nội dung luôn

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Tháng 11 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên (nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên) chính thức được thành lập. Trong suốt chiều dài lịch sử 75 năm, với vị trí vai trò là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, người lao động; thực hiện chức năng trọng tâm là đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn. Với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những kết quả được Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- Xã hội của địa phương.

Với đặc điểm, tình hình hiện nay có hơn 230.000 CNVCLĐ, trên 150 nghìn đoàn viên đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo 9 Liên đoàn Lao động cấp huyện và 7 công đoàn ngành; 1.367 công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng của tổ chức:

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng thông qua việc: Nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, công đoàn, doanh nghiệp và người lao động nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH và Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, ý thức pháp luật nâng cao nhận thức, kiến thức xã hội cho CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, thiết thực hướng về cơ sở đã được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn và chủ sử dụng lao động duy trì có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ tỉnh đã phát huy hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS được coi là nhiệm vụ mang ý nghĩa "sống-còn" của tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch kết nạp mới Đoàn viên.

Với những đóng góp xuất sắc của cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì, Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhất; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen.