Truy cập nội dung luôn

Cơ quan LĐLĐ tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

23-07-2021 14:29

Ngày 23/7, cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, thủ trưởng cơ quan và toàn thể cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Khen thưởng CBCC cơ quan LĐLĐ tỉnh có thành tích trong cuộc thi tìm hiểu bẩu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra ở một số địa phương trên cả nước và các địa phương lân cận (đợt dịch thứ 3, thứ 4 tính từ đầu năm đến nay) đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong tỉnh nói chung và CNVCLĐ nói riêng. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan, các Ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn hệ thống tổ chức công đoàn đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ. Phối hợp thực hiện tổ chức thành công nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đề ra, đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid 19.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của CBCC cơ quan trong việc nâng cao chất lượng tham mưu các công việc liên quan đến hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Việt Dũng, Thủ trưởng cơ quan đề nghị toàn thể CBCC cơ quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; triển khai và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo các Ban chuyên môn tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết số 11/NQ-LĐLĐ ngày 5/11/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chương trình công tác công đoàn năm 2021. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng chương trình hành động, quán triệt triển khai thực hiện NQ số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức hoạt động của CĐVN trong tình hình mới gắn với xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển tổ chức công đoàn trong DN; tăng cường công tác PTĐV, thành lập CĐCS; đào tạo tập huấn cán bộ CĐ; thu KPCĐ qua một tài khoản; Quan tâm chăm lo đời sống CNVCLĐ gắn với phòng chống dịch Covid-19; Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đến đời sống, vật chất và tinh thần cho CBCC, đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt công tác phối hợp, chỉ đạo giữa thủ trưởng, công đoàn và đoàn thanh niên cơ quan trong công tác xây dựng đảng, hoạt động chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan; tổ chức hội nghị CBCC cơ quan.

Việt Hoa