Truy cập nội dung luôn

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên: Sôi nổi các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

23-06-2022 07:47

 

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang quản lý trực tiếp 78 công đoàn cơ sở trực thuộc, với hơn 23.000 lao động và gần 21.000 đoàn viên công đoàn. Những năm qua, Công đoàn các KCN phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở; tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Qua đó đã tạo sự ổn định, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các khu công nghiệp và các công đoàn cơ sở thường xuyên phát động các phong trào thi đua như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”. Phối hợp với người sử dụng lao động vận động CNLĐ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất của máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh và xây dựng được thương hiệu mạnh, bảo đảm đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Nhiều công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp, cùng với doanh nghiệp tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm. Đối với các sáng kiến có hiệu quả cao, các doanh nghiệp đều có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo của người lao động. Tiêu biểu như Công ty TNHH Samju Vina, Công ty TNHH Rftech Thái Nguyên, Công ty TNHH NewoneVina... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân lao động giỏi như anh Vũ Văn Khiêm- đoàn viên Công ty TNHH Samju Vina đam mê sáng tạo, có nhiều sáng kiến với giá trị hàng chục tỷ đồng làm lợi cho doanh nghiệp; anh Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Rftech Thái Nguyên với sáng kiến cải tiến nhân lực được lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao… Đối với nữ CNVCLĐ, công đoàn các cấp trong khu công nghiệp thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tỷ lệ đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt trên 90%.

ng năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đều tổng kết các phong trào thi đua với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, qua đó rút ra kinh nghiệm, bài học cho công tác chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Công đoàn các KCN đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tạo động lực để CNLĐ gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ, đoàn viên, CNLĐ ở các công đoàn cơ sở đã có 210 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng và nhiều giá trị khác về mặt xã hội. Công đoàn các KCN đã tổ chức bình xét, lựa chọn những đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh khen thưởng

Từ những kết quả đạt được và để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nói chung và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” nói riêng. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

1.  Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đi đầu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh phát động.

2. Tổ chức phát động 6 phong trào thi đua yêu nước do Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đề ra trong CNVCLĐ với trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, của tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực. Hàng năm trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, tiến hành phổ biến những kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, đồng thời làm tốt công tác động viên, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác.

4. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng tổ chức phong trào quần chúng, thi đua khen thưởng ở cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò rất quan trọng, phong trào thi đua yêu nước ngày càng trở thành động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ CNVCLĐ tham gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 

Phạm Huyền