Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

08-04-2021 07:49

Ngày 7/4/2021, LĐLĐ tỉnh tổ chức Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, nhằm đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hoàn thành chỉ tiêu giao thực hiện năm 2021 theo Chương trình số 04/CTr-LĐLĐ ngày 11/7/2018 Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023 và chỉ tiêu giao thực hiện năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Hoàng Thu Hằng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Ban Thường trực chủ trì phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, căn cứ yêu cầu thực tiễn về tổ chức, hoạt động công đoàn tỉnh, thời gian qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp, tiến hành tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài nhà nước, xây dựng, ban hành Chương trình, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 cho các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Từ đầu năm 2018 đến nay LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới 30.018 đoàn viên. Tuy nhiên số đoàn viên và CĐCS giảm 10.979 đoàn viên (tăng tuyệt đối 19.039 đoàn viên); thành lập mới 67 CĐCS, giảm 64 CĐCS (tăng tuyệt đối 03 Công đoàn cơ sở).

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2013-2018. Để làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng là thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. đồng chí Hoàng Thu Hằng đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Trực tiếp phụ trách LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành nào, chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo đơn vị đó theo các nội dung kết luận trên và định kỳ báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh để chỉ đạo; đối với các doanh nghiệp đã được tuyên truyền, song vẫn còn khó khăn, đề nghị LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành kiên trì bám sát vận động. Chủ động xây dựng kế hoạch để LĐLĐ tỉnh tăng cường cán bộ về hỗ trợ tuyên truyền vận động thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác đánh giá, xếp loại CĐCS phải đảm bảo dân chủ, khách quan và thực chất. Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy công đoàn cơ sở tạo điều kiện cho đoàn viên sinh hoạt phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, công tác; kịp thời kiện toàn cán bộ ở những nơi có thay đổi, biến động. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Chỉ đạo ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, lao động.

Mai Hương