Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ 2020-2025

24-07-2020 15:48

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát động thi đua trong CNVCLĐ

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020. Để tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm tới 2020 – 2025, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh giai đoạn 2020- 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức các hoạt động và Chương trình thi đua của tổ chức công đoàn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thông qua các phong trào và từng đợt thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 2. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ với chủ đề “CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững”, cụ thể hóa chủ đề thi đua vào các phong trào thi đua cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và thi đua thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

3. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

4. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thông qua việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 – 2025; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

5. Trước mắt, tập trung thực hiện mục tiêu khép vừa phòng chống dịch covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội nhưng phải tuyệt đối an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Động viên doanh nghiệp và người lao động, đoàn kết, sẻ chia, sáng tạo trong lao động sản xuất với tinh thần lao động hăng say sau thời gian phòng chống dịch covid-19 để ổn định sản xuất và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn, nhất là đồng chí đứng đầu ban chấp hành công đoàn các cấp, quán triệt sâu sắc các chương trình, kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và nội dung phát động thi đua, cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, phát động và triển khai phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết phong trào thi đua, chú ý nhân rộng các điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua thực sự có sức lan tỏa trong cộng đồng.

6. Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 02 đợt:

 - Đợt 1: Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”.

- Đợt 2: Từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2025 với chủ đề “Thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII,  phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025”.

Xuân Hảo