Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về công đoàn trong thời kỳ cách mạng công nghiệm 4.0

30-09-2020 14:38

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cỗ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.

Ngày nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Công tác tuyên truyền cũng không nằm ngoài xu thế đó và có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức được vấn đề trên, thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2019 - 2023” nhằm phát huy năng lực truyền thông của từng cán bộ công đoàn, mỗi cấp công đoàn nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng từ truyền thông cá nhân đến truyền thông nội bộ và truyền thông cộng đồng để bảo vệ, xây dựng, phát triển hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, nội dung, phương thức thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử), tuyên truyền trực quan (pano, băng rôn, áp phích, tờ tơi, tờ gấp…), tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua việc tổ chức hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, thể thao; thiết kế và đưa vào sử dụng phần mềm tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi trực tuyền, bên cạnh đó Công đoàn tỉnh Thái Nguyên không ngừng nâng cao chất lượng công tác truyền thông bằng hình thức tập huấn bồi dưỡng cho lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện những chuyên trang, chuyên mục Công đoàn, Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức họp mặt cộng tác viên trang thông tin điện tử để trao đổi, chia sẻ những thông tin bổ ích, giúp cộng tác viên có thêm kiến thức, kỹ năng viết tin, bài tốt hơn. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thành lập các trang mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về hoạt động công đoàn trên Facebook và Zalo với nội dung chú trọng giới thiệu gương người tốt việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Công tác truyền thông ngày càng tạo sức lan tỏa, nhanh chóng, phát triển mới nhiều nội dung tuyên truyền trên Facebook, Zalo của công đoàn, bắt đầu từ những thông tin mà đoàn viên, CNVCLĐ cần như: Giải đáp chính sách, pháp luật, chế độ phúc lợi tại doanh nghiệp, cập nhật hoạt động của công đoàn vì lợi ích đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Fanpage của công đoàn tỉnh đã Đăng tải nội dung đều đặn, tương tác tốt với người truy cập, phát huy những tính năng tích cực của Facebook để đa dạng hóa các hình thức chia sẻ và tiếp nhận thông tin của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Tổ chức các cuộc thi ảnh, về công nhân, công đoàn để thu hút cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ tham gia. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng khuyến khích mỗi cán bộ công đoàn là một tuyên truyền viên, cán bộ công đoàn cơ sở cần lập tài khoản Facebok cá nhân để mỗi ngày chia sẻ một thông tin tốt về công đoàn, hoạt động thiết thực của công đoàn; tham gia thành viên các hội, nhóm của công nhân tại đơn vị, theo dõi, nắm bắt nội dung trao đổi, phản ánh và giải thích, phản bác thông tin chưa đúng về tổ chức công đoàn, nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện thái độ tiếp nhận yêu cầu giúp đỡ từ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hướng đến mục tiêu mỗi cấp công đoàn là một nguồn tin, thường xuyên nắm bắt, cập nhật và chủ động phản ánh thông tin, hình ảnh về đời sống, việc làm của công nhân và hoạt động công đoàn qua báo chí, Trang thông tin điện tử Công đoàn, Facebook Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Facebook Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn như tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về mạng xã hội, về phương thức truyền thông hiện đại, kỹ năng tổng hợp (biết viết, quay phim, chụp ảnh, đồ họa, dựng hình), kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, thông tin cho cán bộ làm công tác tuyên truyền tại cơ sở. Có thể nói, nếu làm tốt công tác truyền thông công đoàn sẽ có nhiều hữu ích trong việc tạo được sự kết nối nhanh chóng, chia sẻ thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, thu hút sự ủng hộ, đồng hành từ cộng đồng xã hội đối với tổ chức Công đoàn. Đây cũng là một trong những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hình ảnh, góp phần quan trọng phát triển Công đoàn trong giai đoạn mới.

Qua kiểm nghiệm thực tiễn trong thời gian vừa qua, với việc ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, công tác tuyên truyền, của Công đoàn đã đạt những kết quả tích cực. Nội dung, phương thức thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú; các cuộc thi trực tuyến do LĐLĐ tỉnh tổ chức (Tìm hiểu Luật giao thông trực tuyến, phòng chống Covid 19 và ATVSLĐ) đã đạt được hiệu quả cao và thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy, bên cạnh những mặt tích cực đó thì việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội còn chưa có những giải pháp quản lý triệt để, mạng xã hội đang có sức ảnh hưởng sâu rộng, việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của các loại hình CNTT; việc xử lý các thông tin “xấu, độc” sai trái, thù địch còn hạn chế, làm cho nhiều CNVCLĐ nhận diện không đầy đủ về các thông tin sai trái, thù địch. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, trong đó có cả đoàn viên, CNVCLĐ đang tạo ra nhiều luồng tư tưởng, dư luận xã hội tiêu cực, trái chiều dựa trên các vấn đề, hiện tượng có tính thời sự với những mục đích không rõ ràng; thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến uy tín; tác động tiêu cực đến quá trình xây dựng Đảng; xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn… Do đó đội ngũ cán bộ công đoàn cũng cần phải tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, không bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin xấu, độc; những tư tưởng chống phá của các thế lực thù địch.

Trong Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa quan điểm chỉ đạo, đó là chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, mỗi cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, trước mắt cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như việc phải thích ứng nhanh chóng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nếu không sẽ không bắt kịp sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ thông tin. Đây cũng là một trong những hạn chế đã được nêu ra Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Thứ hai, Phải giữ có quan điểm, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác, có dũng khí đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, nói, viết và thuyết phục; thực sự là nòng cốt, đi đầu trong lĩnh vực tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thứ ba, Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi rất cao của thực tiễn; do đó cần phải đổi mới nhiều hơn trong phương thức tuyên truyền, phải đi trước trong việc nắm bắt thông tin. Đặc biệt, phải chủ động và tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại trong công tác tuyên truyền; chủ động chọn lọc, xử lý thông tin, bảo đảm nguồn thông tin chính thống, thông tin có định hướng, tránh rơi vào “cái bẫy” của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ tư, Chủ động kết nối với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo thêm sức mạnh, hiệu quả trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu, độc, nhất là tham gia, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội.

Thứ năm, Các cấp công đoàn cũng cần chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn; bồi dưỡng, rèn luyện khả năng nói và viết, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

Tuấn Hiệp