Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

21-06-2022 07:22

 

Ngày 03/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU về tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022". BBT Website tóm tắt các nội dung cơ bản thông tin tới bạn đọc:

Th nht, tuyên truyn v lch s quan h đặc bit Vit Nam - Lào và các thành tu hp tác ca hai nước, nht là giai đon t 1962 đến nay, trong đó tp trung nhn mnh: Khng định quan h Vit Nam - Lào, Lào - Vit Nam là mt đin hình, mt hình mu hiếm có v s gn kết bn cht, thy chung, trong sáng và đầy hiu qu gia hai dân tc đấu tranh vì độc lp, t do và tiến b xã hi; làm cho các tng lp nhân dân hiu biết sâu sc v mi quan h hu nghĩ vĩ đại, đoàn kết đặc bit và hp tác toàn din Vit Nam - Lào đã được Ch tch H Chí Minh và Ch tch Cay-xn Phôm-vi-hn, Ch tch Xu-pha-nu-vông xây dng; tiếp tc bo v, phát trin và nâng tm mi quan h đặc bit Vit Nam - Lào trên tinh thn độc lp, t ch, ý chí t lc, t cường, phát huy thế mnh và kh năng ca mi bên vì li ích ca nhân dân mi nước, góp phn vì hòa bình, n định, hp tác và phát trin khu vc và trên thế gii.

Tuyên truyn nhng d án đin hình có s phi hp c hai nước; các mô hình hay, cách làm hiu qu trong phát trin kinh tế, xã hi khu vc biên gii, kết qu hp tác phát trin kinh tế, văn hóa - xã hi gia tnh Ngh An vi các tnh Xiêng Khong, Bôlykhămxay, Ha Phăn và các huyn biên gii ca Ngh An vi các huyn biên gii ca nước bn Lào; nhng cá nhân đin hình có đóng góp quan trng cho vic phát trin quan h hp tác Vit Nam - Lào.

Tuyên truyn v ni dung và ý nghĩa ca hai s kin quan trng: Ngày thiết lp quan h ngoi giao Vit Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hip ước Hu ngh và Hp tác Vit Nam - Lào (18/7/1977); khng định hai s kin lch s trng đại, đánh du bước ngot, mt giai đon phát trin mi gia hai dân tc. Tuyên truyn và hưởng ng cuc thi "Tìm hiu lch s quan h đặc bit Vit Nam - Lào, Lào - Vit Nam".

Th hai, tuyên truyn v lch s quan h Vit Nam - Campuchia và các thành tu hp tác ca hai nước trong giai đon hin nay: Thông tin v lch s quan h hai nước, các du mc lch s quan trng, nhng kết qu, thành tu đã đạt được trong 55 năm thiết lp quan h ngoi giao Vit Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022); s gn bó ca nhân dân hai nước trong các giai đon lch s; nhng đóng góp, hy sinh ca quân và dân Vit Nam trong thi k cùng nhân dân Campuchia lt đổ chế độ dit chng Pôn Pt.

Tuyên truyn v kết qu, thành tu trong hp tác chính tr, kinh tế, văn hóa, an ninh, quc phòng… gia hai nước, trong đó quan h chính tr tiếp tc gi vai trò nòng ct, định hướng trong quan h hai nước.

Các địa phương, đơn v căn cứ điều kiện thực tế t chc hot động tuyên truyn đa dng, phong phú, din ra trong c năm 2022, trong đó tp trung cao đim: Đối vi "Năm Hu ngh Vit Nam - Campuchia 2022", t tháng 6 đến tháng 8 năm 2022. Đối vi "Năm Đoàn kết hu ngh Vit Nam - Lào 2022", t tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.

Kim Ngân