Truy cập nội dung luôn

Đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

24-09-2021 17:41

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, hiện nay toàn tỉnh có 102/137 xã  đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 75%; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2021, tỉnh có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đã đạt 14/19 tiêu chí trở lên; 8 xã đăng ký đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao. UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 và NTM nâng cao; phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2021.

Các ngành, các cấp tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền về các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới”,...

Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có hiện có 76 sản phẩm OCOP (51 sản phẩm 4 sao, 23 sản phẩm 3 sao, 02 sản phẩm 5 sao).

Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Việc phân bổ vốn và xi măng còn chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí về hạ tầng; ngân sách Trung ương chưa phân bổ, ngân sách tỉnh mới phân bổ cho 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021. Tiến độ thực hiện hoàn thiện tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 còn chậm. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX dẫn đến ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện nhiều tiêu chí…

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện tiêu chí và hồ sơ chứng minh tiêu chí; tổ chức thẩm tra, thẩm định các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, nông thôn mới nâng cao năm 2021; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn và xi măng được phân bổ; hoàn thiện Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện Chương trình, trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Đối với “Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025”, ngay từ cuối năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Đề án. Hiện nay dự thảo Đề án đã được cơ quan chuyên môn xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị và đang thực hiện quy trình trước khi trình HĐND tỉnh phê duyệt ban hành (sau khi Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ phê duyệt).

Lãnh đạo huyện Phú Lương báo cáo về tiến độ hoàn thiện các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM của huyện 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về cơ chế, nguồn lực xây dựng NTM năm 2021; làm rõ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn của địa phương trong thực hiện Chương trình; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác; tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; dành quỹ đất xây dựng hạ tầng viễn thông trong quy hoạch NTM; bảo đảm tiêu chí môi trường tại một số xã...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực tiếp thu các ý kiến của các địa phương về cơ chế, chính sách.  Đồng thời, đề nghị: Các địa phương tập trung nguồn lực để các xã đăng ký về đích NTM hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Các sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí làm việc với các địa phương (có các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2021) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo kết quả làm việc với UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021. Đối với dự thảo Đề án, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh phối hợp với các sở, ngành đưa ra 2 phương án về nguồn lực; nghiên cứu áp dụng nhiều cơ chế, chính sách khác nhau nhằm đa dạng hóa các nguồn kinh phí để Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn